• REISVOORWAARDEN (tot 1 juli 2018)

  ©Jan Vermeer - Spitsbergen - Noorwegen

Boekingsprocedure

Zodra je een keuze hebt gemaakt uit ons programma, kun je via de boekingsknop bij de reisbeschrijving aan Nordic Vision Fotoreizen doorgeven dat je mee wilt. Je ontvangt vervolgens van ons een vrijblijvend reisvoorstel met onze reisvoorwaarden en een link om je persoonlijke gegevens verder in te vullen. Als je met dit voorstel akkoord gaat, kun je ons dat per e-mail en het ingevulde formulier bevestigen, waarmee je automatisch ook de boekingsvoorwaarden accepteert. Zodra wij je boeking van de reis hebben afgerond, ontvang je van ons per e-mail een definitieve boekingsbevestiging en een factuur met informatie over de betaling.

Boekingsvoorwaarden

 1. In de factuur vragen we om een aanbetaling van 25% van de reissom (incl. bijdrage garantiefonds GGTO), te betalen binnen 3 weken vanaf de factuurdatum.
 2. De restantbetaling moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening van Nordic Vision Fotoreizen zijn bijgeschreven. Deelname is pas definitief als er tijdig volledig betaald is. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behouden we ons het recht voor om de boeking te annuleren. De aanbetaling ontvang je in dat geval niet terug. Als de boeking binnen 6 weken voor vertrek is gemaakt, dan dient de gehele reissom direct en volledig te worden betaald.
 3. Een annulering door de deelnemer moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Nordic Vision. De datum van ontvangst bepaalt de hoogte van de annuleringskosten.
  – annuleren tot 6 weken voor vertrek: 20% van de reissom
  – annuleren tussen de 6 en 3 weken voor vertrek: 60% van de reissom
  – annuleren binnen 3 weken voor vertrek: 100% van de reissom
 4. Mocht je zelf niet in staat zijn de reis te maken, dan mag iemand anders in plaats van jou reizen. Wel dient dit uiterlijk 7 dagen voor vertrek per e-mail te worden gemeld. Indien het omboeken leidt tot extra kosten voor Nordic Vision, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de gehele reissom en de eventuele extra kosten.
 5. Nordic Vision behoudt zich het recht voor om de reis aan te passen of te annuleren. Mocht een aanpassing of annulering noodzakelijk zijn, dan krijg je de keuze om de aanpassing te accepteren (en mocht het alternatief een lagere prijs hebben, dan betalen we het verschil terug) of je trekt je terug uit de reis en ontvangt alle tot dan toe betaalde gelden terug.
  Aangezien Nordic Vision geen partij is in door jezelf georganiseerde reisarrangementen (reis naar de bestemming en eventuele zelf geboekte verlengingen) en daar ook geen vergoeding voor ontvangen heeft, betalen we deze kosten niet terug in geval van aanpassingen of annulering door Nordic Vision.
  Je bent verplicht zelf een geschikte reisverzekering af te sluiten voordat je met een van onze reizen mee gaat, met voldoende dekking voor medische kosten, repatriëringskosten en vertragingen- en annuleringen van vluchten. Een annuleringsverzekering raden we aan, maar is niet verplicht.
 6. In de situatie dat Nordic Vision de reis moet annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om de reis uit te voeren, laten we dat uiterlijk 30 dagen voor vertrek weten, tenzij we gezamenlijk een kortere termijn afspreken. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing bij een dergelijke annulering.
 7. In het geval dat de begeleidend fotograaf/reisleider de reis niet kan begeleiden door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waar Nordic Vision geen controle over heeft, zal Nordic Vision een andere fotograaf/reisleider inzetten. Indien dit niet mogelijk is zal de reis worden geannuleerd en zal artikel 5 in werking treden.
 8. Nordic Vision behoudt zich het recht voor om tot twintig dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten, bijvoorbeeld brandstofkosten, verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
  De deelnemer kan de verhoging afwijzen. In dat geval kan Nordic Vision de reisovereenkomst opzeggen. De deelnemer heeft dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, behoudens de door de deelnemer zelf georganiseerde reisarrangementen als bedoeld in artikel 5.
 9. Als je een speciaal dieet volgt (bijv. vegetarisch) vragen we je ons hierover tijdig voor vertrek te informeren. We doen ons best de accommodatie hiermee rekening te laten houden, maar kunnen vooraf geen garantie geven. Ook verzoeken we je andere eventuele bijzonderheden die voor het uitvoeren van de reis van belang kunnen zijn tijdig aan ons door te geven.
 10. Het boeken van vliegtickets naar de bestemming en eventuele andere reisarrangementen (zoals verlengingen die buiten Nordic Vision geboekt worden) vormen de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer (tenzij anders aangegeven in de reisbeschrijving). Nordic Vision is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door of in verband met de door de deelnemer geboekte vluchten of andere reisarrangementen.
 11. Het type reizen dat we organiseren vraagt flexibiliteit en ruimte voor alternatieven. Daarom moeten de reisbeschrijvingen als indicatie gezien worden van de lokale mogelijkheden en niet als een contractuele verplichting vanuit Nordic Vision. Sommige van onze reizen betreffen natuur gerelateerde activiteiten zoals fotograferen van walvissen en vogels gedurende zee safari’s. In het onvoorziene geval dat we niet kunnen uitvaren vanwege slechte weersomstandigheden dragen we zorg voor een alternatief programma op de locatie.
 12. Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Je bent verplicht om je goed voor te bereiden op de reis en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel, dat geschikt is voor de betreffende bestemming. Bij veel van de reizen kom je in ruige natuur, waarbij het weer niet altijd stabiel is en waar het niet altijd mogelijk is om permanent toezicht te houden op alle deelnemers. Je dient dan ook te allen tijde je eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers in de gaten te houden en geen onnodige en onverantwoorde risico’s te nemen bij het fotograferen en bij andere activiteiten tijdens de reis. Je bent verplicht om redelijke aanwijzingen van de begeleidend fotograaf of reisleider inzake veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in acht te nemen. Indien je voor de reis vragen hebt over je uitrusting of de omstandigheden ter plekke, verzoeken we je die tijdig van tevoren te stellen.
 13. Mede gezien het bepaalde in artikel 12, accepteert Nordic Vision geen aansprakelijkheid voor enige schade die door of in verband met deelname aan de reis is ontstaan (waaronder schade door lichamelijk letsel of overlijden), behoudens in geval deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Nordic Vision. Indien er ondanks het voorgaande op enig moment toch aansprakelijkheid zou ontstaan voor Nordic Vision, is die in alle gevallen beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door de deelnemer betaalde reissom.
 14. Nordic Vision accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmachtsituaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.
 15. Op de algemene voorwaarden en de reisovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de reis.
 16. De deelnemer moet iedere waargenomen nalatigheid bij de uitvoering van dit contract direct melden aan de fotograaf/reisleider, zodat de fotograaf/reisleider de kans heeft met oplossingen te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de deelnemer schriftelijk een klacht indienen binnen 28 dagen na het uitvoeren van de reis.
 17. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart en indien van toepassing een geldig visum.
 18. Onze prijzen zijn in veel gevallen gebaseerd op gedeelde kamers/hutten door 2 personen van dezelfde sexe. Mocht door de groepssamenstelling een situatie ontstaan waardoor een deelnemer op een 1-persoonskamer moet worden ingedeeld, dan zal Nordic Vision de toeslag hiervoor doorberekenen aan die deelnemer.
 19. Kennelijke fouten in de prijsstelling of reisbeschrijvingen op de website zijn niet verbindend voor Nordic Vision. Alle informatie over visa, vaccinaties, kleding, bagage, speciale apparatuur enz. is door Nordic Vision in goed vertrouwen gegeven.